Košík

Košík neobsahuje žiadne položky
OBCHODNÉ PODMIENKY ONLINE OBCHODU SPOLOČNOSTI
MMH Trade s.r.o.
 
Článok 1
Úvodné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky („obchodné podmienky“) spoločnosti MMH Trade s.r.o., so sídlom Nemečky 178, 956 22 Nemečky, IČO: 44 459 220, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka 23392/N („predávajúci“) upravujú vzájomné práva
  a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou osobou („kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.greenia.sk („webová stránka“),
  a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky („webové rozhranie obchodu“).
 2. Obchodné podmienky sú primárne nastavené pre kupujúcich v postavení spotrebiteľa, primerane sa však použijú aj na prípady, keď je kupujúci právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania („podnikateľ“). Pre kúpne zmluvy uzatvárané s podnikateľmi sa nepoužijú najmä ustanovenia článku 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 8 a 9 obchodných podmienok. Práva a povinnosti podnikateľov, čo sa týka zániku kúpnej zmluvy či práv z vadného plnenia, vyplývajú priamo
  zo zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).
 3. Dojednania odchylné od týchto obchodných podmienok je možné individuálne písomne dohodnúť pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.  Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, čo kupujúci svojím súhlasným vyhlásením vo webovom rozhraní potvrdzuje. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok, pričom pre strany sú záväzné ustanovenia obchodných podmienok platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
Článok 2
Zákaznícky účet
 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať
  do svojho používateľského rozhrania („zákaznícky účet“). Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Pre aktiváciu zákazníckeho účtu je nutné vyplniť všetky povinné polia registračného formulára a potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami na spracovanie osobných údajov uvedenými vo Vyhlásení o ochrane údajov.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne
  a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za aktuálne a správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený zákazníckym menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, čo sa týka informácií nevyhnutných pre prístup do jeho zákazníckeho účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 4. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď
 1. kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie ako štyridsaťosem (48) mesiacov nevyužíva,
 2. informácie zadané kupujúcim v rámci registrácie sú úmyselne nesprávne,
 3. či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 2. Zriadením zákazníckeho účtu kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený v rámci zákazníckeho účtu oznámené údaje vyhodnocovať a ďalej využívať na ponúkanie personalizovaného obsahu, okrem iného zvláštnych ponúk, služieb, zľavových kódov či iných informácií podľa podmienok uvedených vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. V prípade, že
  s uvedeným postupom predávajúceho kupujúci nesúhlasí, má možnosť vykonať objednávku tovaru bez registrácie.
 3. V prípade, že si kupujúci objedná v rámci jednej objednávky alebo jedného (1) dňa tovar v celkovej hodnote presahujúcej 1.000 eur vrátane DPH, môže sa od neho zo strany predávajúceho vyžadovať prihlásenie do zákazníckeho účtu s tým, že z tohto zákazníckeho účtu sa musela v minulosti uzatvoriť aspoň jedna kúpna zmluva, ktorá bola riadne realizovaná a kupujúci ju uhradil.
Článok 3
Proces uzatvorenia kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci realizuje objednávky prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu.
 2. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávky tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pre realizáciu nákupu je nevyhnutné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami pre spracovanie osobných údajov uvedenými vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodniteľných prípadoch uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa ponúkaného tovaru.
 4. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sa zobrazujú vo webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie článku 3.16 týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 5. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru vrátane spôsobov doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením
  a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď sa tovar doručuje v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie mimo Slovenskej republiky sa môže realizovať iba na základe individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.
 6. Pre objednanie tovaru vyplní/potvrdí kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 1. objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru;
 4. týchto obchodných podmienkach a podmienkach pre spracúvanie osobných údajov uvedených vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak ide o kupujúceho bez registrácie (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 1. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj vzhľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
 2. Kupujúci je pred odoslaním objednávky tiež zoznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.
 3. Objednávku, resp. návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „[OBJEDNAŤ]“. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne.
 4. Predávajúci neodkladne po prevzatí objednávky toto prevzatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v zákazníckom účte či v objednávke („elektronická adresa kupujúceho“), pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu
  na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 5.  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 6. Kupujúci má právo zrušiť objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh
  na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu
  na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 7. Objednávku, ktorá nie je so súhlasom predávajúceho vykonaná v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať alebo ju kupujúcemu vrátiť na doplnenie
  a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.
 8. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za takú akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu či telefonicky. V prípade, že do pätnástich (15) pracovných dní nedôjde k akceptácii príslušnej objednávky tovaru zo strany predávajúceho, platí, že kupujúci nie je ďalej objednávkou viazaný.
 9. Pre vylúčenie pochybností platí, že kúpna zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ objednávku kupujúceho predávajúci neprijal alebo ju prijal s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto obchodné podmienky, alebo o osobu, ktorá je
  v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne nesprávne či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, príp. ak je tovar vypredaný a trvale u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú sumu uhradenú na základe kúpnej zmluvy.
 11. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (či už s registráciou, alebo bez registrácie) súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred jej uzatvorením. Tieto obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: www.greenia.sk
 12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti
  s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 13. Informácie o realizovaných objednávkach a uzatvorených kúpnych zmluvách sa archivujú
  vo webovom rozhraní obchodu, a to počas najmenej piatich rokov od ich uzatvorenia, najdlhšie však na obdobie podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.
Článok 4
Darčekové poukazy a zľavové kódy
 1. Darčekové poukazy a zľavové kódy sa nevzťahujú na objednávky tovaru prostredníctvom webového rozhrania obchodu, ak nie je k týmto výslovne pripojená opačná informácia.
 2. Kupujúci je oprávnený v priebehu tvorby objednávky (na vyzvanie v rámci nákupného procesu
  na webových stránkach) zadať kódy uvedené na kúpených darčekových poukazoch či zľavové kódy poskytnuté predávajúcim. Ak predávajúci nestanoví výslovne inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy nie je možné uplatniť opakovane a súčasne ich nie je možné vzájomne kombinovať. Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, na akciový a už zlacnený tovar.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného odôvodneného vrátenia tovaru kúpeného na základe zľavového kódu kupujúcim predávajúcemu, má kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.
 4. Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú lehotu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.
 5. Darčekový poukaz ani zľavový kód nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu, ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.
 6. V prípade, že sa darčekový poukaz alebo zľavový kód uplatní v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že pri výklade ustanovení čl. 4 obchodných podmienok vzniknú nejasnosti, pokúsia sa strany spoločne nájsť ich najbližší logický resp. gramatický výklad, ak sa zmluvným stranám nepodarí nájsť ani takýto výklad v lehote piatich (5) pracovných dní od vzniku rozporu, platí ich výklad stanovený predávajúcim.
Článok 5
Cena tovaru a platobné podmienky
 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi, ktoré ponúka webové rozhranie obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru.
 2.  Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, prípadne ďalšie náklady za zvolené služby (poistenie a pod.), tak ako ich kupujúci vybral v rámci procesu objednávky.
 3. V prípade platby na dobierku (pokiaľ sú tieto možnosti platby zo strany webového rozhrania obchodu umožnené) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri doručení tovaru v balíku
  na dobierku je platba možná v hotovosti alebo kartou, pri doručení tovaru na paletách (t. j. väčšieho množstva tovaru) je platba možná iba bankovým prevodom.
 4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (článok 3.11), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia tovaru kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.
 6. Predávajúci vystaví na platby vykonávané na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu
  po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
Článok 6
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods. 6 písm. c) a e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji“) nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo pre jeho osobu a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 6.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nie je možné podľa platných právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade
  s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí predávajúcemu odoslať v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete – na dodržanie lehoty postačí, pokiaľ kupujúci preukázateľne odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty.
  Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho uvedenú na formulári či na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo formulári.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar sa musí predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia
  od zmluvy kupujúcim, pričom, ak nie je v tomto článku ďalej uvedené inak, náklady spojené
  s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď sa tovar nemôže vrátiť pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Kupujúci má právo zvoliť si jeden z nasledujúcich spôsobov vrátenia tovaru:
 1. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne, po predošlom telefonickom dohovore na adrese
  Pod Kalváriou 2616/23, 955 01 Topoľčany, pričom všetky náklady s týmto spojené nesie kupujúci.
 2. Kupujúci môže zaslať poštou alebo kuriérskou službou, na adresu MMH trade s.r.o. , Nemečky 179, 956 22 Nemečky, pričom všetky náklady s týmto spojené nesie kupujúci. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 4,- EUR do 200,- EUR.
 1. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy doručením písomného oznámenia emailom alebo poštou na adresu predávajúceho s textom: Meno a priezvisko a dátum prevzatia tovaru text:"Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ kupujúci požaduje vrátenie peňazí na bankový účet, v prípade zle zadaných detailov bankového účtu, kupujúci znáša náklady spojené s opravením transakcie).
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 6.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky, t. j. cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijaté od kupujúceho, do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 3. Tovar musí kupujúci vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade
  s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
  na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 4. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 5. Ak sa spolu s tovarom poskytne kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim
  a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
Článok 7
Preprava a dodanie tovaru
 1. Preprava tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa realizuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v rámci procesu objednávky. Tovar v balíku sa dodá za prvé dvere na dodacej adrese. Tovar na paletách sa dodá za prvé dvere na dodacej adrese za podmienky, že miesto doručenia umožňuje manipuláciu nízkozdvižným vozíkom. V opačnom prípade sa tovar dodá len k hrane vozidla (hydraulické čelo) zmluvného dopravcu predávajúceho.
 2. V prípade, že sa spôsob dopravy dohodne na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim
  v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené
  s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru
  a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto neodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade uznania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 6. Ak nebude predávajúci schopný dodať objednaný tovar z dôvodu nesplnenia zmluvných povinností subdodávateľom alebo preto, že objednaný tovar nebude k dispozícii počas najmenej jedného (1) mesiaca z dôvodu vyššej moci, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy.
  V takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu už uhradené platby.
  V prípade zodpovedajúcich problémov s dodávkou bude predávajúci informovať kupujúceho
  bez zbytočného odkladu.
 7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, resp. príslušného prepravcu, s ktorými bol kupujúci vopred oboznámený.
Článok 8
Práva z vadného plnenia a záruka za akosť
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 3.  tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4.  je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. V prípade existencie vád má kupujúci právo:
 1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady; tieto práva má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád;
 2.  na odstránenie vady opravou veci;
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpiť od zmluvy, a to v prípade
 1. keď nie je možné dodanie novej veci alebo výmena jej súčasti,
 2. odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.
 1. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 2. Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju kupujúci mohol
  pri dostatočnej pozornosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.
 3. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich ( mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
 4. Zárukou za akosť v dĺžke trvania podľa článku 9.1 obchodných podmienok sa predávajúci zaväzuje, že vec bude v tomto čase spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka sa môže poskytnúť aj na jednotlivú súčasť veci.
 
Článok 9
Pravidlá na uplatnenie práv z vadného plnenia (reklamácie)
 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame uvedené inak alebo v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Ak je
  na tovare uvedený dátum spotreby, záruka sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.
 2. Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria pri nasledujúcich vadách tovaru:
 1. kde vada vznikla opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti);
 2. ak je vada už v čase prevzatia a pre takú vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny;
 3. ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim;
 4. kde je vada spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením; alebo
 5. ak vznikla vada v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.
 1. S výnimkou prípadov, keď predávajúci na vykonanie opravy určí inú osobu, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho vždy však v obvyklom pracovnom čase.
 2. Pri uplatnení práv z vád v sídle predávajúceho alebo pri osobe určenej na vykonanie opravy kupujúci spolu s reklamovaným tovarom (vrátane kompletného pôvodného príslušenstva) predloží doklad o zaplatení tovaru alebo záručný list. Pri reklamácii dôjde k vyhotoveniu reklamačného protokolu, v ktorom predávajúci uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob informovania kupujúceho o jej vybavení. Na účely vybavenia reklamácie poskytne kupujúci dostatočné kontaktné údaje, ak nie je možné využiť údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte.
 3. Ak je kupujúci spotrebiteľ, reklamácia vrátane odstránenia vady sa musí vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci
  s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho o ukončení reklamácie a vyzve ho na prevzatie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď bol kupujúci o jej vybavení informovaný. Ak kupujúci neprevezme tovar v tejto lehote, predávajúci bude oprávnený účtovať skladné vo výške 0,40 eura za každý deň omeškania
  s vyzdvihnutím a po uplynutí šiestich ( mesiacov bude oprávnený skladovaný tovar vhodným spôsobom predať. Ak tomu nebráni povaha veci, ak prevyšuje jej hodnota 100,- eur a ak je známa kontaktná adresa kupujúceho, predávajúci vyrozumie kupujúceho o zamýšľanom predaji jeho veci a stanoví mu náhradnú lehotu na jej prevzatie, nie však kratší ako jeden (1) mesiac. Výťažok
  z takého prípadného predaja vyplatí predávajúci kupujúcemu po odpočítaní nákladov
  na skladovanie veci a nákladov na predaj, pokiaľ sa kupujúci o tento výťažok bez zbytočného odkladu po oznámení informácie o uskutočnenom predaji prihlási a oznámi predávajúcemu číslo bankového účtu, na ktorý sa má výťažok odoslať.
 5. Pri prevzatí vybavenej reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume
  a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a lehote trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 6. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť reklamačný protokol a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci či osoba vykonávajúca opravu odmietnuť tovar vydať. Kupujúci má
  v súvislosti s reklamáciou právo na úhradu preukázateľne a účelne vynaložených nákladov.
  O preplatenie takých nákladov musí kupujúci požiadať predávajúceho najneskôr jeden (1) mesiac od konca lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia, v opačnom prípade právo na ich úhradu zaniká.
Článok 10
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji.
 2. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@greenia.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci
  na elektronickú adresu kupujúceho.
 3. Na mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 4. Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu
  a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
Článok 11
Ochrana osobných údajov
 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a právnymi predpismi SR doplňujúcimi niektoré jeho ustanovenia.
 2. Zásady spracúvania osobných údajov vrátane problematiky ukladania tzv. cookies do počítača kupujúceho sú uvedené v samostatnom dokumente Vyhlásenie o ochrane osobných údajov www.greenia.sk/ochrana-osobných-údajov, s ktorým kupujúci vyslovuje súhlas v rámci každej jednotlivej objednávky.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
 1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný protokol.
 4. Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke.
 5. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.05.2021.
VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Vyplňte tento formulár a pošlite ho spoločnosti MMH Trade s.r.o. iba v prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy. Formulár sa uplatní iba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy v lehote štrnásť (14) dní
Adresát:: MMH Trade s.r.o., Nemečky 178, 956 22 Nemečky
e mail: info@greenia.sk
Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:
Číslo dokladu: ...............................................................................................................................
Číslo objednávky: .........................................................................................................................
Dátum objednania (*)/dátum prevzatia (*): ..................................................................................Vaše údaje:
Meno a priezvisko: ........................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................................
Telefón: ........................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................
Bankový účet, na ktorý žiadate vrátenie kúpnej ceny....................................................................
Vedený v banke: ...........................................................................................................................

Dátum: ......................

Podpis(iba pokiaľ sa tento formulár zasiela v listovej podobe):
.....................................................................................................VZOR REKLAMAČNÝ FORMULÁR
Formulár sa uplatní iba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, príp. aj e-mail a telefónne číslo
 
MMH Trade s.r.o.
Nemečky 178
956 22 Nemečky


Vec: Reklamácia tovaru ............

Vážený predávajúci,

dňa ............................... som si u Vás zakúpil nasledovný výrobok: ............................................, ktorý mi bol doručený dňa .................... číslo daňového dokladu:.................................................

V záručnej dobe sa na výrobku prejavila nasledovná vada:
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vzhľadom na uvedené si touto cestou uplatňujem reklamáciu vyššie uvedeného výrobku, ktorý Vám súčasne zasielam.
Žiadam Vás v zmysle § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka..........................................................
.......................................................................................................................................................
S pozdravom,

__________________
Meno a priezvisko

Prílohy: doklad o kúpe/záručný list
 

Zdravá pôda bez chémie

Zakladáte si nový trávnik? Nepáči sa Vám vzhľad Vášho trávnika?