Košík

Košík neobsahuje žiadne položky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Ochrana vašich údajov, ako aj ich bezpečnosť a dôverné zaobchádzanie sú pre spoločnosť MMH trade, s.r.o. prioritou. V nasledujúcom texte vás budeme informovať o spracúvaní (napr. získavaní a uchovávaní) osobných údajov pri používaní našich webových stránok, resp. našej online ponukyna stránke www.greenia.sk. Za osobné údaje sa považujú všetky údaje, ktoré sa môžu týkať priamo vás, napr. meno, adresa, e-mailová adresa.
Spoločnosť MMH trade, s.r.o. dôsledne dodržiava všetky právne predpisy o ochrane údajov. Naším cieľom je nielen zaistenie pocitu bezpečia pri využívaní našich ponúk, ale aj poskytnutie istoty, že vaše údaje sú v spoločnosti MMH trade, s.r.o. v dobrých rukách.

Základné informácie
 

 1. Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je v zmysle článku 4, ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR):
MMH Trade s.r.o., so sídlom Nemečky 178, 956 22 Nemečky, IČO: 44 459 220, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka 23392/N. ďalšie kontaktné údaje nájdete na www.greenia.sk.
 
 1. Spracovávané osobné údaje
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť.
Pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky.
Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu spracovaniu Vašej objednávky. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.
V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať apre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia objednávky a môžeme ich kombinovať.
 
 1. Bezpečnosť údajov
Našu webovú stránku a iné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu vašich údajov nepovolanými osobami.
Prístup do zákazníckych účtov a k iným personalizovaným službám je možný iba po zadaní identifikácie používateľa a osobného hesla. So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy zaobchádzať diskrétne a po každom ukončení komunikácie s nami by ste mali zatvoriť okno prehliadača, najmä ak počítač používate spoločne s inými osobami.
Pri prenose osobných údajov pomocou tejto webovej stránky sa zásadne využíva tzv. bezpečnostný protokol SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním.
O prenose šifrovaných údajov vás informuje zobrazený symbol kľúča, príp. zamknutého zámku. Šifrovanie prepojenia sa realizuje kódovaním SHA-256 - RSA Encryption
V súvislosti s prístupom na našu webovú stránku sa na našich serveroch na zaistenie dátovej
a systémovej bezpečnosti prechodne, zásadne nie na viac ako 30 dní, ukladajú údaje, ktoré môžu umožniť identifikáciu (napr. IP adresa).
Údaje umožňujúce priradenie ku konkrétnej osobe spracúvame na účely dátovej a systémovej bezpečnosti na základe článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR a na základe nášho oprávneného záujmu o zabezpečenie našich systémov a o prevenciu proti zneužitiu.
 
 1. Zásady uchovávania a vymazávania osobných údajov
Osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na zabezpečenie účelu spracúvania alebo tak dlho, ako je stanovené v zákonoch alebo platných predpisoch, napr. obchodných a daňových archivačných povinnostiach. Po zániku účelu (napr. pri odhlásení odoberania nášho newslettera) alebo po uplynutí zákonom predpísanej archivačnej lehoty sa príslušné osobné údaje automaticky vymažú v súlade so zákonnými predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. obmedzené spracúvanie v rámci zákonných archivačných povinností. Z dôvodov obozretnosti si vyhradzujeme ďalšie použitie dát v anonymizovanej podobe.
Spracúvanie osobných údajov na základe zákonnej povinnosti, konkrétne splnenie zákonných archivačných povinností, vyplýva z článku 6, ods. 1, vety 1, písm. c) GDPR. Ak sa osobné údaje spracujú podľa článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR za účelom ochrany nášho oprávneného záujmu na zachovanie dôkazov, zanikajú tieto účely spracúvania po uplynutí zákonných premlčacích lehôt. Bežná zákonná premlčacia lehota trvá tri roky. Právnym základom pre akúkoľvek anonymizáciu je tiež čl. 6 ods. 1 veta prvá písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v údržbe a optimalizácii našich služieb.
Ďalšie informácie o konkrétnych lehotách platných pre uchovávanie a vymazanie nájdete v jednotlivých opisoch služieb, resp. v informáciách v tomto vyhlásení o ochrane údajov.
Ak naše webové stránky používate len pre informáciu, ak sa teda nezaregistrujete, nebudete nakupovať v online obchode, nebudete využívať žiadnych iných služieb, pri ktorých by ste zadávali svoje osobné údaje, a pokiaľ nám svoje osobné údaje nepredáte ani iným spôsobom, môžeme popr. napriek tomu zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám automaticky odovzdá váš prehliadač. Podrobnosti nájdete v ďalej uvedenom bode a..
Okrem toho používame na účely vyhotovenia štatistík a pre podporu on-line marketingu rôzne technické nástroje. Ďalšie informácie k tomu a tiež na použitie cookies nájdete v nižšie uvedených bodoch b. a c..

 
 1. Technický aspekt poskytovania webovej stránky
Keď navštívite našu webovú stránku, získavame nasledujúce údaje, ktoré technicky potrebujeme na to, aby sa vám naša webová stránka zobrazila a aby sa zabezpečila stabilita
a bezpečnosť našej online ponuky:
IP adresa (najneskôr po 30-tich dňoch sa anonymizujú výmazom posledných 8 miest),
obsah požiadavky (konkrétna stránka),
webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka,
prehliadač.
Vyššie uvedené dáta tiež používame pre technickú optimalizáciu a ako súčasť opatrení pre zabezpečenie dát. Okrem toho ich používame na štatistické účely a na zlepšenie našej online ponuky, avšak spôsobom, ktorý neumožňuje priradenie ku konkrétnej osobe.
Právnym základom tohto získavania a spracúvania je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR.
Náš oprávnený záujem na spracovanie spočíva v zaistení technickej prevádzky a v prevencii zneužívania našich webových stránok. Štatistika, analýza webu, marketing, personalizácia
Na účely reklamy, prieskumu trhu alebo prispôsobenie služieb elektronických informácií
a komunikácií aktuálnym potrebám vytvárame používateľské profily za použitia pseudonymu na základe vášho používania našich webových stránok. Ďalšie informácie k tomu, najmä
na použitie cookies a podobných technológií ako cookies nájdete v nižšie uvedených bodoch
c. a d. K zlúčeniu užívateľských profilov s údajmi o nositeľovi pseudonymu nedochádza.
 
 1. Súbory cookies a technológie podobné cookies
Naša webová stránka používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pomocou internetového prehliadača ukladajú do operačného systému počítača.
Súbory cookies používa mnoho webových stránok a serverov. Často pri tom obsahujú identifikátor tzv. Cookie-ID. Ide o jedinečný identifikátor súboru cookie a skladá sa z reťazca znakov, ktorý umožňuje priradenie webových stránok a serverov ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, do ktorého sa súbor cookie uložil.
Takéto súbory cookies umožňujú odlíšenie vášho individuálneho prehliadača od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú súbory cookies. Jedinečný identifikátor Cookie-ID teda umožňuje opätovné rozpoznanie a identifikovanie určitého internetového prehliadača.
Vďaka používaniu súborov cookies dokážeme zvyšovať komfort používania služieb, čo by bez súborov cookies nebolo možné vôbec alebo len v obmedzenej miere. Súbory cookies nám teda umožňujú opakovanú identifikáciu používateľa našej internetovej stránky. Účelom tejto opakovanej identifikácie je zjednodušiť používateľom našej online ponuky jej používanie.
Technológie podobné ako cookies, ako napr. Session a Local Storage môžu byť podobne ako cookies taktiež použité na to, aby ukladali informácie do vášho prehliadača. Na rozdiel
od cookies nie sú však takto uložené informácie prenášané pri prezeraní webových stránok
na príslušný server.
Tieto technológie ukladania sa preto použijú len vtedy, ak uložené informácie musia byť
k dispozícii výhradne vo vašom prehliadači, aby bolo možné zaistiť funkcie webovej stránky, a server samotný o tom nemusí nič vedieť. Tento postup tak znižuje potrebné množstvo dát pri komunikácii medzi vaším prehliadačom a príslušným serverom.
Nami používané služby, ktoré využívajú cookies a podobných technológií ako cookies, sme rozdelili do ďalej popísaných kategórií. Kategória 1 (funkčné služby) je pritom nevyhnutne potrebná na prevádzku webových stránok a služieb. Cookies a služby popísané v 2. až 5. kategórii nám pritom pomáhajú zlepšovať naše služby, zobrazovať reklamu prispôsobenú vašim záujmom a zamerať naše webové stránky na vaše záujmy.
Samozrejme chápeme, že nie všetci užívatelia našich webových stránok a služieb majú záujem o všetky funkcie, a preto vám pri prvom prezeraní našich webových stránok a ponúk dáme možnosť, aby ste sa rozhodli, či chcete alebo nechcete využiť niektorých služieb.
Svoje preferencie môžete tiež upraviť kedykoľvek potom v našich nastaveniach.
Cookies a služby kategórie 1 sú nevyhnutne potrebné na využitie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. Právnym základom pre ich použitie a s tým súvisiace spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR. Tento právny základ platí aj pre služby
za účelom štatistiky, ktoré opisujeme v kategórii 2, pričom však tieto služby môžete manuálne deaktivovať.
Náš oprávnený záujem spočíva vždy v udržiavaní a optimalizácii našich služieb a v poskytovaní funkčných a komfortných webových stránok.
Cookies a služby 3. až 5. kategórie používame len s vaším výslovným súhlasom. Právnym základom spracovanie osobných údajov je tu váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR.
Raz udelený súhlas v nastaveniach cookies môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolaním vášho súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania.
Už nainštalované cookies môžete kedykoľvek sami vo svojom internetovom prehliadači vymazať. Ďalej máte možnosť úplne alebo čiastočne zamedziť inštalácii cookies tiež zodpovedajúcim nastavením internetového prehliadača, ktorý používate. Majte, však prosím na pamäti, že eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie našich alebo iných webových stránok, ak deaktivujete cookies vo svojom internetovom prehliadači.

Kategória 1: Funkčné služby
Funkčné služby zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli používať naše webové stránky tak, ako sa predpokladá. Tieto služby používajú cookies, aby napr. zabezpečili, že ako prihlásený používateľ pri prístupe k rôznym podstránkam našich webových stránok vždy zostanete prihlásení a nebudete musieť opakovane pri návšteve našich webových stránok znovu zadávať svoje prihlasovacie údaje.

Kategória 2: Štatistika
Služby pre štatistické analýzy zhromažďujú na základe náhodnej identifikácie pseudonymizované informácie o tom, ako sú naše webové stránky využívané, aby bolo možné zlepšiť ich atraktivitu, obsah a funkčnosť. Tieto cookies nám pomáhajú určiť, či sú navštevované podstránky našich webových stránok, aké, ako často a ako dlho, a o aké obsahy sa užívatelia zvlášť zaujímajú.
Ďalej sú zhromažďované napr. kľúčové slová, štát alebo región, z ktorého prebieha prístup.
Na základe týchto informácií zostavujeme neosobné štatistiky, aby sme mohli obsah našich webových stránok cielene prispôsobiť potrebám našich užívateľov a optimalizovať našu ponuku.

Kategória 3: Rozšírená štatistika
V rámci rozšírených analýz užívania sú pre užívateľov, ktorí sa prihlásia k svojmu zákazníckemu účtu, zhromažďované štatistiky nad rámec koncových zariadení na základe individuálneho pseudonymu zákazníka. Nedochádza k zlúčeniu týchto užívateľských profilov s údajmi o nositeľovi pseudonymu. Ďalej je pod touto kategóriou vykonávaná analýza návštev webových stránok, pri ktorých bolo zaznamenané posúvanie a pohyby myšou.

Kategória 4: Meranie výkonu
Cookies na meranie výkonu sa používajú za účelom zistenia výkonu reklamných opatrení
a optimalizácie našich reklamných opatrení. Ak naši partneri na tento účel čiastočne zlúči informácie o výkone reklamných opatrení s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré naši partneri zhromaždili v rámci vášho užívania služieb, nájdete ďalšie informácie
vo vyhlásení našich partnerov o ochrane osobných údajov, na ktorej je uvedený odkaz v ďalej uvedenom bode 4.

Kategória 5: Personalizácia
Cookies na účely personalizácie sa používajú, aby sa vám zobrazovali personalizované obsahy zodpovedajúce vašim záujmom na týchto webových stránkach aj mimo nich. Ak naši partneri na tento účel čiastočne zlúčia informácie o výkone reklamných opatrení s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré naši partneri zhromaždili v rámci vášho užívania služieb, nájdete ďalšie informácie vo vyhlásení našich partnerov o ochrane osobných údajov, na ktorej je uvedený odkaz v ďalej uvedenom bode 4.
 
 1. Webová analýza a online marketing
Používame rôzne služby webovej analýzy a on-line marketingu, aby sme naše webové stránky celkovo upravili tak, aby boli užívateľsky ústretovejšie a atraktívnejšie. Pokiaľ sú v rámci týchto služieb spracúvajú osobné údaje, deje sa tak podľa druhu služby buď na základe čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR, pričom tvorba našich webových stránok tak, aby boli užívateľsky priaznivejšie a atraktívne, tvoria základ našich oprávnených záujmov alebo prebieha na základe výslovne vyžiadaného súhlasu (čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR) so spracovaním osobných údajov.
Proti spracovania údajov na základe článku. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR môžete kedykoľvek namietať, raz udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania.
Venujte prosím pozornosť tomu, že sa správa našich nastavenia cookies z technických dôvodov vzťahuje len na internetový prehliadač, ktorý aktuálne používate, a že príslušné nastavenia na iných koncových zariadeniach alebo pri použití rôznych prehliadačov musíte spravovať zvlášť.
 
 1. Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:
 1. Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 2. Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 3. Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
 4. Marketingová činnosť:
 • E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo nás kontaktujte emailom na info@greenia.sk. Ak si vytvoríte viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné, aby ste nás kontaktovali emailom na info@greenia.sk.
 • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať.
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo
  k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci.
 
 1. Osobné údaje odovzdávané tretím osobám
V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:
 • Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, email, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.
 • Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána
  a príslušná banková inštitúcia. 
 • Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. e-mailom či prostredníctvom SMS správy) alebo telemarketingu môžeme k rozosielaniu či telefónnym hovorom využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.
 1. Newsletter
 2. Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na bezplatný odber Newsletteru spoločnosti MMH trade, s.r.o. Newsletter informuje o aktuálnej ponuke, nových výrobkoch, špeciálnych akciách a exkluzívnych zľavách pri tovaroch a službách z MMH trade, s.r.o. sortimentu. V rámci tejto služby a na základe vášho súhlasu budeme dodatočne získavať a spracúvať informácie (spolu označované ako „údaje o používaní“) o tom, či otvárate Newsletter, či a na aké odkazy kliknete a aké témy sú pre vás zaujímavé, kde otvárate Newsletter, aké koncové zariadenie, operačný systém, prehliadač a príp. ďalšie nastavenia zariadení využívate, či a v akom rozsahu odporúčate ďalej obsah Newsletteru na sociálnych sieťach alebo e-mailom a ktorú z našich webových stránok navštevujete po kliknutí na odkazy v Newsletteru. Spracúvanie údajov na realizáciu a optimalizáciu služby Newsletter prebieha na základe vášho súhlasu podľa článku 6, ods. 1, vety 1, písm. a) GDPR.
 3. Na prihlásenie sa vyžaduje iba zadanie vašej e-mailovej adresy. Na osobné nadviazanie kontaktu nám môžete dobrovoľne poskytnúť oslovenie, meno a priezvisko, ako aj dátum narodenia.
 4. Po odoslaní prihlasovacieho formulára od nás dostanete verifikačný e-mail (e-mail s odkazom na potvrdenie double-opt-in). Žiadosť o prihlásenie na odber Newsletteru sa aktivuje, až keď kliknete na odkaz vo verifikačnom e-maile. Keď na odkaz vo verifikačnom e-maile nekliknete, žiadosť o prihlásenie na odber sa nedokončí.
 5. Keď žiadosť o prihlásenie na odber nepotvrdíte do 30 dní, informácie uvedené v žiadosti o prihlásenie na odber sa automaticky vymažú.
 6. Okrem toho upozorňujeme na to, že vždy ukladáme vaše IP adresy a časy prihlásenia a potvrdenia. Účelom tohto postupu je dokladovanie vášho prihlásenia a v prípade potreby objasnenie možného zneužitia vašich osobných údajov. Právnym základom tohto spracúvania údajov je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR.
 7. Váš súhlas na poskytovanie služby Newsletter môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti a žiadosť o prihlásenie na odber Newsletteru zrušiť. Na tento účel môžete použiť odkaz na zrušenie žiadosti o prihlásenie na odber uvedený na konci každého e-mailu s Newsletterom alebo sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailovej adresy zaregistrovanej pre službu Newsletter, resp. ju pri komunikácii s nami uveďte. Stačí použiť kontaktné údaje uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Odvolanie vášho súhlasu sa nedotkne právoplatnosti spracúvania zrealizovaného do jeho odvolania.
 
       10. Reklamácie
 
Osobné údaje poskytnuté v rámci reklamácie tovaru budeme spracovávať iba za účelom spracovania tejto reklamácie, tzn. za účelom splnenia našich zákonných práv a povinností v reklamačnom konaní. Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1, prvá veta, písm. c GDPR. Na účely vybavenia reklamácie môžeme podľa potreby poskytnúť tieto údaje tretiemu subjektu, napr. odbornému servisu (tiež na účely odborného posúdenia) alebo prepravnej spoločnosti.
 
       11. Možnosti kontaktov
 
Na našich webových stránkach Vám ponúkame rôzne možnosti, ako nás môžete kontaktovať a zasielať nám správy. Kontaktovanie je možné najmä telefonicky, e-mailom.
 
      12. Práva dotknutých osôb
 
Radi by sme Vás informovali o Vašich právach ako "dotknuté osoby" vyplývajúcich z GDPR. Podľa GDPR máte ohľadom svojich osobných údajov najmä nasledujúce práva:
 1. právo na prístup k údajom (článok 15, ods. 1, 2 GDPR, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)),
 2. právo na opravu (článok 16 GDPR resp. § 22 Zákona), resp. vymazanie (článok 17 GDPR, resp. § 23 Zákona),
 3. právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR, resp. § 24 Zákona),
 4. právo na prenosnosť údajov (článok 19, GDPR, resp. § 26 Zákona),
 5. právo namietať proti spracúvaniu (článok 21 GDPR, resp. § 27 Zákona),
 6. právo na odvolanie súhlasu (článok 7, ods. 3 GDPR, resp. § 14 ods. 3 Zákona),
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 GDPR), resp. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.
Dodatočne sme pre vás pripravili nasledujúce zhrnutie hlavných bodov práv dotknutých osôb podľa GDPR, pričom tieto informácie nemusia byť úplné, ale majú iba opísať základné rysy práv dotknutých osôb podľa GDPR:
 1. Právo na prístup k údajom (vrátane práva na potvrdenie a práv na poskytnutie údajov)
 2. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
  • účely spracúvania,
  • kategórie dotknutých osobných údajov,
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
  • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
  • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
  • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúcich sa prenosu.
  • Právo na opravu dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
  • Právo na obmedzenie spracúvania Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  • Právo na vymazanie. Dotknutá osoba má principiálne a s výhradou zákonom upravenej nevyhnutnosti spracúvania údajov (v súvislosti s výnimkou pozri článok 17 ods. 3 GDPR) právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje.
  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
  • Právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
  • Právo na odvolanie súhlasu Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.

Dozorným orgánom na ochranu údajov je pre spoločnosť MMH Trade,  s.r.o.: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.
Ak chcete uplatniť práva dotknutej osoby alebo máte všeobecné otázky o ochrane údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.
 

Zdravá pôda bez chémie

Zakladáte si nový trávnik? Nepáči sa Vám vzhľad Vášho trávnika?